STATUT

                Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego

                               w Bydgoszczy

 

                                Rozdział  I

                              Postanowienia  ogólne

                                 

                                            § 1

       

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach /Dz.U.z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn.zm./,

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

    kulturalnej /Dz.U. z 1997 r. nr 110 poz.721 z póżn.zm./,

3) niniejszego statutu.

 

                                 § 2

 

1. Organizatorem Muzeum jest Rada Miasta Bydgoszczy.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora

    i posada osobowość prawną.

3. Muzeum jest samorządową instytucją kultury.

 

                                                § 3

 

Siedzibą Muzeum jest miasto Bydgoszcz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej

Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

 

                                                § 4

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

a bezpośredni Zarząd Miasta Bydgoszczy.

 

 

 

                                                § 5

 

Muzeum używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku

„Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  -  2  -

 

                                          Rozdział  II

                                  Cele i zadania  Muzeum

 

                                              § 6

 

Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie

o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości

historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej

i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

 

                      

                                                  § 7

 

Muzeum realizuje cele określone w § 6 w szczególności przez :

 

1) gromadzenie dóbr kultury w zakresie archeologii,etnologii,historii,militariów,nauki,

    numizmatyki,rzemiosła artystycznego, sztuki, techniki oraz materiałów ikonograficznych

    i dokumentacyjnych ;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów ;

3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy

    stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów

    naukowych ;

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie

    stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej

    i przyrody.

5) urządzanie wystaw :

6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych ;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej ;

8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych ;

9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów ;

10)prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

                                                 

                                                 § 8

 

 

Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania

działalności statutowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     -   3   -

 

 

                                           Rozdział   III

                      Organizacja i  kierownictwo Muzeum

 

                                               § 9

 

Muzeum posiada następujące działy :

1)  Dział Biograficzny Leona Wyczółkowskiego,

2)  Dział Sztuki,

3)  Dział Grafiki,

4)  Dział Historii,

5)  Dział Archeologii,

6)  Dział Numizmatyki,

7)  Dział Etnografii,

8)  Dział Oświatowo-Upowszechnieniowy,

9)  Dział Inwentaryzacji,

10)Dział Wydawniczy,

11)Biblioteka wraz z dokumentacją,

12)Pracownia Konserwacji,

13)Pracownia Fotograficzno-Reprograficzna,

14)Pracownia Plastyczna,

15)Dział Finansowo-Księgowy,

16)Dział Administracyjny.

 

                                                    § 10

 

 

  1. Muzeum zarządza dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

  2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Miasta, po zasięgnięciu opinii Ministra

      Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działających w nim związków zawodowych oraz

      stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

  3. Dyrektor zapewnia właściwe wykonywanie zadań statutowych, odpowiada za prawidłową

      gospodarkę mieniem i środkami finansowymi.

 

                                                    § 11

 

  1. Dyrektor może powołać Kolegium Doradcze, zwane dalej Kolegium, z własnej inicjatywy

      lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.

  2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum z zatrudnionych w nim

      muzealników.

  3. Ogólna liczba członków Kolegium Doradczego nie może przekroczyć 7 osób.

  4. Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona  przewodniczącego, zastępcę

      i sekretarza.                      

  5. Kadencja Kolegium trwa 3 lata.

  6. Szczegółowy tryb pracy Kolegium określa uchwalony przez nie regulamin.

  7. Sekretariat Kolegium zapewnia Muzeum.

  8. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego lub zastępcę, co najmniej

      dwa razy w roku.

 

 

 

 

 

                                                  -   4   -

 

    9.   W posiedzeniu Kolegium mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez

          przewodniczącego lub jego zastępcę.

   10.  Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co

          najmniej połowy składu Kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga

          głos przewodniczącego.

    11. Z posiedzenia sporządza się protokół przechowywany w sekretariacie Kolegium.

 

                                                     § 12

 

     Do zadań Kolegium Doradczego w szczególności należy :

     1)  opiniowanie planu działalności merytorycznej,

     2)  opiniowanie planu działalności finansowej,

     3) opiniowanie zakupu muzealiów,

     4) opiniowanie wniosku o wpisanie Muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów,

     5) opiniowanie innych spraw wniesionych przez dyrektora.

 

 

                                              Rozdział  IV

                                         Rada  Muzeum

 

                                                      § 13

 

      1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej Radą.

      2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Miasta.

      3. Ogólna liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.

      4. Rada działa na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

                                                      §  14

 

          Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.27-29

          ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

                                                      §   15

 

       1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie praw i obowiązków

           majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób : dyrektora i głównego

           księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

       2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających

           z zakresu działania Muzeum.

   

                           

                                               Rozdział  VI

 

                                   Postanowienia końcowe

 

                                                 § 16

 

        1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta na

            warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

        2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT muzeum 1uty 2009.doc)statut 2009[ ]57 kB