PION DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

 

 1. Dział Biograficzny Leona Wyczółkowskiego

 2. Dział Sztuki

 3. Dział Grafiki

 4. Dział Historii

 5. Dział Archeologii

 6. Dział Numizmatyki

 7. Dział Etnografii

 8. Dział Oświatowo-Upowszechnieniowy

 9. Dział Inwentaryzacji

10.Biblioteka wraz z dokumentacją

11.Dział Wydawniczy

12.Pracownia Konserwacji

13.Pracownia Fotograficzno-Reprograficzna

14.Pracownia Plastyczna

 

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 

1. Dział finansowo-księgowy

2. Dział administracyjny

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZACJA PIONU PODSTAWOWEGO Z PODANIEM ZAKRESU DZIAŁANIA

 

1. DZIAŁ BIOGRAFICZNY LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

 

ZBIORY :

- dzieła malarskie, graficzne i rysunkowe Leona Wyczółkowskiego

- materiały biograficzne i dokumentacja dotycząca życie, działalności twórczej

  i dydaktycznej artysty

DZIAŁALNOŚĆ :

- prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów

- prowadzenie prac naukowo-badawczych nad życiem i działalnością twórczą artysty

- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych

- prowadzenie badań poszukiwawczych w celu pozyskiwania nowych nabytków

- organizacja wystaw

- udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

  i wydawniczych

- prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej

Zbiory działu oznakowane są symbolami :

MOB/W   - zbiory artystyczne

MOB/Wb – zbiory biograficzne

 

2. DZIAŁ SZTUKI

 

ZBIORY :

- Galeria polskiej sztuki współczesnej / z uwzględnieniem okresu dwudziestolecia

  międzywojennego/ - z wyłączeniem prac graficznych i rysunkowych

- kolekcja malarstwa polskiego XIX i pocz. XX wieku

- kolekcja malarstwa obcego gł. XIX-wiecznego / zamknięta, nie uzupełniana/

- kolekcja rzeźby polskiej / z różnych okresów/

DZIAŁALNOŚĆ :

- prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów

- prowadzenie prac naukowo-badawczych i dokumentacyjnych nad zjawiskami

  polskiej sztuki współczesnej i najnowszej

- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów

  i działalności wystawienniczej

- prowadzenie badań na terenie całego kraju w celu pozyskiwania nowych nabytków

- organizacja wystaw

- udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

  i wydawniczych

- prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej propagującej obszary sztuki

  tradycyjnej i najnowszej

- poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych form obecności sztuki

  w społeczeństwie

- współpraca z galeriami i artystami polskimi

Zbiory działu oznakowane są symbolami :

MOB/S      - sztuka dawna

MOB/So    - malarstwo obce

MOB/MW  - malarstwo współczesne polskie oraz obiekty zawarte na płaszczyźnie

                    dwuwymiarowej

MOB/DR   - drobne formy rzeźbiarskie, tzw. drobny relief

MOB-SR   - rzeźba i obiekty przestrzenne

MOB/R     - różne

 

3. DZIAŁ GRAFIKI

 

ZBIORY :

- kolekcja polskiej grafiki współczesnej / z uwzględnieniem okresu dwudziestolecia

  międzywojennego/

- kolekcja polskiego rysunku współczesnego

- zbiory grafiki i rysunków artystów europejskich / zamknięty – nie uzupełniany/

- kolekcja grafiki polskiej gł. XIX i pocz. XX wieku

DZIAŁALNOŚĆ :

- prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów

- prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych zjawisk towarzyszących

  przemianiom zachodzącym w rozwoju technik graficznych

- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów

  oraz historii grafiki polskiej

- prowadzenie badań poszukiwawczych i kwerend w celu pozyskiwania nowych

  nabytków

- organizacja wystaw

- udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

  i wydawniczych

- prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej

Zbiory działu oznakowane są symbolami :

MOB/GW    -  polska grafika współczesna

MOB/S        -  polska grafika dawna

MOB/So      -  grafika obca

MOB/R        -  różne

 

4. DZIAŁ HISTORII

 

ZBIORY :

- zabytki, przedmioty o wartości historycznej, materiały ikonograficzne, kartograficzne

  i inne materiały źródłowe / jak : fotografie, plakaty, obiekty, dokumenty, itp./

  dotyczące historii regionu i miasta Bydgoszczy

- zabytki, przedmioty i dokumenty historyczne w zakresie : a/ militaria, b/ falerystyka,

  c/ sfragistyka, d/ archiwalia, e/ inne materiały źródłowe wszelkiej działalności

  człowieka

- wyroby rzemiosła artystycznego i cechowego w  zakresie : a/ ceramika, b/ szkło,

  c/ metale, d/ meble, e/ tkaniny, f/ inne, głównie z okresu końca wieku i pocz. XX, ze

  szczególnym nastawieniem na przedmioty wykazujące cechy stylistyczne typowe

  dla secesji i art. deco

DZIAŁALNOŚĆ :

- prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów

- prowadzenie badań archiwalnych oraz prac dokumentacyjnych i naukowo-

  badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka i jego otoczenia oraz

  historii miasta Bydgoszczy i regionu bydgoskiego

- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów oraz zjawisk

  związanych z historią miasta i regionu.

 

 

 - prowadzenie badań poszukiwawczych w celu pozyskiwania nowych nabytków

   i materiałów źródłowych

 - organizacja wystaw

 - udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

   i wydawniczych

 - prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej

 Zbiory działu oznakowane są symbolami :

 MOB/H   -  zbiory historyczne

 MOB/B   -  broń palna

 MOB/M   -  militaria

 MOB/H/A, MOB/PRL/A, MOB/M/A  - archiwalia

 MOB/H/F, MOB/PRL/Z, MOB/M/Z   - fotografie

 MOB/F    -  falerystyka

 MOB/PRL/R, MOB/M/R  -  różne

 

 5.  DZIAŁ ARCHEOLOGII

 

 ZBIORY :

 - zabytki i materiały źródłowe pozyskiwane z terenów regionu bydgoskiego i miasta

   Bydgoszczy w trakcie prowadzenia badań archeologicznych

 DZIAŁALNOŚĆ :

 - prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów

 - prowadzenie ksiąg inwentarzowych

 - prowadzenie prac dokumentacyjnych i naukowo-badawczych nad świadectwami

   materialnymi człowieka i jego otoczenia oraz historii miasta Bydgoszczy i regionu

   bydgoskiego

 - programowanie terenowych poszukiwań i prowadzenie badań archeologicznych

   na terenie miasta i regionu

 - opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów

 - opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej z prac wykopaliskowych

   i ratowniczych

 - opracowywanie komunikatów archeologicznych z prowadzonych badań

   terenowych

 - prowadzenie nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi na terenie

   miasta i województwa

 - prowadzenie badań poszukiwawczych w celu pozyskiwania nowych nabytków

   i materiałów  źródłowych

 - organizacja wystaw

 - udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

    i wydawniczych

 - prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej

 Zbiory działu oznakowane są symbolami :

 MOB/A  -  zbiory archeologiczne

 

 

 

 

 

 

 6. DZIAŁ   NUMIZMATYKI

 

 ZBIORY :

 -  monety, banknoty, środki płatnicze i z Polską związane ze szczególnym

    uwzględnieniem monet z mennicy bydgoskiej

 - medale bite i lane, głównie o tematyce historycznej

 DZIAŁALNOŚĆ :

 -  prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego  i magazynowego zbiorów

 -  prowadzenie badań archiwalnych oraz prac dokumentacyjnych i naukowo-

    badawczych nad świadectwami materialnymi człowieka oraz historii miasta

    Bydgoszczy i regionu bydgoskiego

 -  opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych zbiorów, historii

    rozwoju medalierstwa polskiego oraz w zakresie nauk pomocniczych historii

 -  prowadzenie badań poszukiwawczych i kwerend w celu pozyskiwania nowych

    nabytków i materiałów źródłowych

 -  organizacja wystaw

 -  udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

    i wydawniczych

 -  prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej

 Zbiory działu oznakowane są symbolami :

 MOB/Ba  - banknoty

 MOB/Mo - monety

 MOB/Me  - medale

 

 7. DZIAŁ  ETNOGRAFII

 

 ZBIORY :

 - zabytki sztuki ludowej z regionu Borów Tucholskich, Krajny, Kociewia I Pałuk

 - świadectwa materialne kultury wsi polskiej

 DZIAŁALNOŚĆ:

 - prowadzenie katalogu naukowego, rzeczowego i magazynowego zbiorów

 - prowadzenie kartoteki twórców ludowych w/w regionów

 - prowadzenie badań terenowych dokumentujących kulturę ludową w/w regionów

 - prowadzenie prac naukowo-badawczych nad świadectwami materialnymi

   człowieka i jego otoczenia i historii rozwoju kultury ludowej w/w regionów

 - opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących krajowej

   kultury ludowej i „obcej”

 - prowadzenie badań terenowych w celu pozyskiwania nowych nabytków

   i materiałów źródłowych

 - organizacja wystaw

 - udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, naukowo-badawczych

   i wydawniczych

 - prowadzenie działalności oświatowej i dydaktycznej

 - współpraca z artystami ludowymi i stowarzyszeniami twórców ludowych

 Zbiory działu oznakowane są symbolami :

 MOB/E    -  etnografia

 MOB/ET  -  tkaniny

 MOB/ES  -  sztuka

 MOB/EA  - archiwalia

 

  8. DZIAŁ OŚWIATOWO-UPOWSZECHNIENIOWY

 

  jest podstawowym łącznikiem pomiędzy muzeum a publicznością

 

  DZIAŁALNOŚĆ :

  - prowadzi działalność popularyzatorską i upowszechnieniową  przedsięwzięć

    muzealnych

  - koordynuje pracami oświatowo-dydaktycznymi pracowników działów

    merytorycznych

  - organizuje prelekcje i lekcje muzealne

  - unaocznia publiczności efekty pracy kolekcjonerskiej i naukowej,

    udostępnianej w ekspozycjach muzealnych

  - poszukuje nowych, niekonwencjonalnych form pracy dydaktycznej z dziećmi

    i młodzieżą w przestrzeniach ekspozycyjnych muzeum

  - organizuje akcje reklamowe i promocyjne muzeum

  - współpracuje ze szkołami i innymi placówkami kulturalnymi na terenie

    miasta i województwa

  - organizuje i przeprowadza zajęcia z dziećmi szczególnej troski

  - udostępnia nauczycielom i osobom zainteresowanym materiały zgromadzone

    w muzeum, z przeznaczeniem do realizacji zadań dydaktycznych

  - organizuje wystawy oświatowe

  - organizuje konkursy i imprezy towarzyszące, mające miejsce na terenie muzeum

  - prowadzi działalność oświatowo-dydaktyczną dla różnych grup wiekowych

 

 9. DZIAŁ  INWENTARYZACJI

 

  DZIAŁALNOŚĆ :

  - prowadzi księgi główne rejestrujące stan ilościowy muzealiów : wpływów,

    depozytów i braków oraz inwentarze zbiorów

  - koordynuje i kontroluje wewnętrzny i zewnętrzny ruch muzealiów

  - prowadzi księgę ruchu muzealiów

  - gromadzi dokumentację ruchu muzealiów

  - koordynuje pracami dokumentacyjnymi nowych nabytków

  - przeprowadza skontrum muzealiów oraz spisy z natury

  - kontroluje stan ilościowy eksponowanych obiektów muzealnych

  - prowadzi księgę inwentarzową i kartotekę negatywów dokumentacji fotograficznej

 

10. BIBLIOTEKA  wraz z DOKUMENTACJĄ

 

 ZBIORY :

  - książki i czasopisma z zakresu dziedzin reprezentowanych w muzeum

  - dokumentacja wszelkiej działalności muzeum i jego pracowników oraz wybranych

    dziedzin reprezentowanych w muzeum

 

 

  DZIAŁALNOŚĆ :

  -  prowadzi katalog zawierający bibliografię w zakresie : historii regionu bydgoskiego